STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

Reference Number: PR211924, Press Release Issue Date: Oct 22, 2021
 

62+ Savings Bonds tal-Gvern ta’ Malta – Ħruġ 2021

Riżultati, Policy tal-allokazzjoni, u Rifużjonijiet


L-Accountant General iħabbar li sad-data tal-għeluq fis-2.30 p.m. tat-Tnejn, 4 ta’ Ottubru 2021, it-Teżor ircieva 15,531 applikazzjoni għall-valur nominali ta’ €133,807,800 waqt li l-ammont tal-ħruġ kien ta’ €65 miljun soġġett li l-ammont jiżdied sa massimu ta’ €35 miljun oħra, f’każ li d-domanda tkun aktar mill-ammont tal-ħruġ.

Kif tħabbar fl-istqarrija għall-istampa maħruġa fil-5 ta’ Ottubru 2021 u skont Artikolu 11 tal-Prospett, it-Teżor eżerċita d-dritt li jiżdied l-ammont, sabiex l-ammont totali li ser jiġi allokat jiżdied sa massimu ta’ €100 miljun.

It-tabella ta’ hawn taħt turi s-sottoskrizzjonijiet magħmula minn (i) applikanti ġodda (Kategorija ‘A’) u (ii) detenturi eżistenti ta’ xi wieħed mit-62+ Savings Bond tal-Gvern ta’ Malta li nħarġu fil-passat:

 


62+ Savings Bond tal-Gvern ta’ Malta - Ħruġ 2021

Applikanti ta’ Kategorija ‘A’ *

Applikanti ta’ Kategorija ‘B’ **

Total

 

 

 

 

Numru ta’ applikazzjonijiet mitfugħa

3,236

12,295

15,531

 

 

 

 

Ammont totali nominali sottoskritt

€28,239,800

€105,568,000

€133,807,800

*Applikanti ta’ Kategorija ‘A’: Applikanti eliġibbli ġodda li twieldu fis-sena 1959 u individwi li twieldu qabel l-ewwel ta’ Jannar tal-1959 li kienu eliġibbli li japplikaw f’xi waħda mill-ħruġ tat-62+ Savings Bond tal-Gvern ta’ Malta tas-snin ta’ qabel iżda ma applikawx;

**Applikanti ta’ Kategorija ‘B’: Detenturi eżistenti tat-62+ Savings Bond tal-Gvern ta’ Malta maħruġa f’dawn l-aħħar erba’ snin, u li isimhom kien jidher fir-reġistru f’għeluq il-ġurnata ta’ negozju tal-Ħamis 5 ta’ Awwissu 2021.


Kif stipulat f’Artikolu 12 (a) tal-prospett, ingħatat preferenza lill-applikanti ġodda kklasifikati taħt Kategorija ‘A’ li ġew allokati l-ammonti kollha li applikaw għalihom. Il-porzjon li kien fadal x’jiġi allokat, ġie mqassam bejn l-applikanti ta’ Kategorija ‘B’ magħmula minn detenturi eżistenti kif ġej:

  • applikanti li applikaw sa €6,000 intlaqgħu kollha;
  • applikanti li applikaw għal ammont ta’ aktar minn €6,000 ġew allokati minimu ta’ €6,000 kull applikant, flimkien ma’ ammont addizzjonali ta’ 5%  fuq il-bilanċ li ma ġiex allokat, aġġustat ’il fuq għall-eqreb €100. Bħala eżempju, it-tabella ta’ hawn taħt turi l-allokazzjoni tal-bonds lill-applikanti ta’ Kategorija ’B’ għall-ammonti differenti li applikaw għalihom, ibbażata fuq il-policy tal-allokazzjoni kif spjegata aktar ’il fuq.


KAT. ‘B’

Ammont tal-applikazzjoni

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Ammont allokat

6,200

6,200

6,100

6,100

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000Għaldaqshekk, it-Teżor alloka l-ammont ta’ €28,239,800 bejn l-applikanti l-ġodda kklassifikati f’Kategorija ‘A’ u €71,275,900 bejn l-applikanti li diġa huma detenturi f’xi wieħed mill-bonds tat-62+ Savings Bonds tal-Gvern ta’ Malta li nħarġu qabel klassifikati f’Kategorija ‘B’. L-ammont totali li ġie allokat bejn dawn iż-żewġ kategoriji kien ta’ €99,515,700.

Kif stipulat fil-prospett, l-imgħax fuq l-ammont allokat beda jakkumula mill-15 ta’ Ottubru 2021. Aktar tagħrif u informazzjoni jistgħu jinkisbu mir-riżultat tat-62+ Savings Bond tal-Gvern ta’ Malta – Ħruġ 2021 li ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku tad-Dipartiment tat-Teżor www.treasury.gov.mt.Rifużjonijiet

Huwa ppjanat li r-rifużjonijiet li jammontaw għas-somma ta’ €34,292,100 fi flus mhux allokati lill-applikanti ta’ Kategorija ‘B’ li l-applikazzjoni tagħhom ma ġietx aċċettata kollha, ser jitħallsu nhar l-Erbgħa 27 ta’ Ottubru 2021 permezz ta’ kreditu bankarju taħt l-iskema SEPA fl-IBAN indikat mill-applikant fl-applikazzjoni.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND EMPLOYMENT


62+ Malta Government Savings Bond – Issue 2021

Results, Allocation Policy, and Issue of Refunds


The Accountant General announces that by the closing date at 2.30 p.m. on Monday 4th October 2021, the Treasury received 15,531 applications having a total nominal value of € 133,807,800 against the authorised sum on issue of €65 million, subject to an over-allotment option of an additional amount up to €35 million, in the event the amount on issue is oversubscribed.

As announced in the press release issued on 5th October 2021, the Treasury exercised the over-allotment option referred to in article 11 of the Prospectus in full, such that the aggregate amount allocated has been increased up to a maximum amount of €100 million.

The table below shows the subscriptions by (i) new applicants (Category ‘A’) and (ii) existing holders (Category ‘B’) in any of the previous issuances of the 62+ Malta Government Savings Bonds:


62+ Malta Government Savings Bond – Issue 2021

Category ‘A’ *

Applicants

Category ‘B’ **

Applicants

Total

 

 

 

 

Number of applications received

3,236

12,295

15,531

 

 

 

 

Total nominal amount received

€28,239,800

€105,568,000

€133,807,800

*Category ‘A’ applicants: new eligible applicants born in the year 1959 and individuals born before the year 1959 who were eligible to apply in past issuances of the 62+ Malta Government Savings Bond but did not apply;

**Category ‘B’ applicants: all individuals who participated in the past issuances of the 62+ Malta Government Saving Bond held in the past four years and whose name appeared on the register at the close of business of Thursday 5th August 2021.


As stipulated in article 12 (a) of the prospectus, preference has been given to new applicants classified under Category ‘A’ who have been allotted the full amount they applied for. The remaining amount has been allocated amongst Category ‘B’ applicants categorised as existing holders, as follows;

  • applicants subscribing up to and including €6,000 have been met in full;
  • applicants subscribing above €6,000 have been allotted a minimum of €6,000 per applicant plus an additional 5% of the remaining unallocated balance rounded up to the nearest €100.  By way of example, the table below shows the amount of bonds that would be allocated to Category ‘B’ applicants for different amounts applied for, based on the allocation policy as described above.


CAT. ‘B’

Amount applied

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Amount allotted

6,200

6,200

6,100

6,100

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000


In this regard, the Treasury allocated the amount of € 28,239,800 among the new applicants (Category ‘A’) and €71,275,900 among the applicants who are already holders in any one of the previous issues of the 62+ Malta Government Savings Bonds (Category ‘B’). The total amount allocated between the two categories was €99,515,700.

As stipulated in the prospectus, interest on the allocated amounts commenced accruing as from 15th October 2021. Additional information can be found on the issuance results of the 62+ Malta Government Savings Bond – Issue 2021 published on the Treasury’s website at www.treasury.gov.mt.


Refunds

It is planned that refunds amounting to €34,292,100 of unallocated monies in respect of Category ‘B’ applicants will be affected on Wednesday 27th October 2021 by credit transfer through the SEPA scheme in the IBAN nominated by the applicant in the application form.​