ĦRUĠ ĠDID TA’ STOCK TAL-GVERN TA’ MALTA B’RATA TA’ MGĦAX FISSA – FRAR 2023

ĦRUĠ ĠDID TA’ STOCK TAL-GVERN TA’ MALTA B’RATA TA’ MGĦAX FISSA – FRAR 2023

Reference Number: PR230215, Press Release Issue Date: Feb 09, 2023
 

L-Accountant General qiegħed iħabbar il-ħruġ ta’ Stock tal-Gvern ta’ Malta ta’ mitejn miljun ewro (€200,000,000) f’xi wieħed jew aktar miż-żewġ stocks imsemmija aktar ’l isfel:-

(i)              3.50% Stock tal-Gvern ta’ Malta 2028 (VI); u

(ii)            4.00% Stock tal-Gvern ta’ Malta 2043 (I).

Is-somma li għandha tinġabar tista’ tiżdied b’ €150,000,000 oħra f’każ li d-domanda tkun aktar mill-ammont offrut.

Membri tal-pubbliku li huma interessati li jinvestu  jistgħu japplikaw għall-ammont sa massimu ta’ erba’ mija disgħa u disgħin elf u disa’ mitt ewro (€499,900) kull persuna f’xi wieħed jew f’kull wieħed miż-żewġ stocks li qegħdin jiġu offruti. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru minn persuna waħda jew flimkien ma’ persuna jew persuni oħra. L-applikazzjonijiet għall-membri tal-pubbliku jintlaqgħu minn nhar it-Tnejn, l-20 ta’ Frar 2023 fit-8.30 a.m. u jagħlqu fis-2.30 p.m. tal-Erbgħa, t-22 ta’ Frar 2023 jew aktar kmieni, fid-diskrezzjoni tal-Accountant General.

L-applikazzjonijiet mingħand investituri wholesale magħmulin f’offerti bi rkant jiftħu l-Ġimgħa, l-24 ta’ Frar 2023 fit-8.30 a.m. u jagħlqu  12.00 p.m. (f’nofsinhar) (CET) tal-istess ġurnata, jew aktar kmieni fid-diskrezzjoni tal-Accountant General.

Il-prezz għal kull stock imsemmi f’elenku (i) u (ii) riferuti aktar qabel, li qegħdin jiġu offruti għas-sottoskrizzjoni lill-membri tal-pubbliku, għandu jiġi stabbilit nhar il-Ħamis, is-16 ta’ Frar 2023. L-Accountant General ser ikun qed iħabbar il-prezz ta’ kull stock u dawn jiġu ppubblikati kemm fil-ġurnali lokali, kif ukoll permezz ta’ stqarrija maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (DOI).

Ir-riżultat tal-allokazzjoni ta’ kull stock li jiġi allokat lill-applikanti li l-applikazzjoni tagħhom kienet magħmula f’offerti bi rkant, jiġi mgħarraf sagħtejn wara l-ħin tal-għeluq tal-irkant.

Il-formoli tal-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn u jiġu depożitati għand il-membri kollha tal-Borża ta’ Malta u fornituri oħra awtorizzati ta’ servizzi ta’ investiment. Formoli tal-applikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu wkoll minn fuq is-sit elettroniku tat-Teżor www.treasury.gov.mt minn nhar il-Ġimgħa, is-17 ta’ Frar 2023.

Aktar tagħrif dwar dawn l-istocks jinsab fiċ-Ċirkolari tal-Offerta li tista’ titniżżel minn fuq is-sit elettroniku tat-Teżor minn nhar il-Ħamis, id-9 ta’ Frar 2023.

______________________________________________________________________________________

NEW ISSUE OF FIXED RATE MALTA GOVERNMENT STOCKS – FEBRUARY 2023

The Accountant General is hereby announcing the issue of two hundred million euro (€200,000,000) Malta Government Stocks in any one or any combination of the following two stocks:

(i)              3.50% Malta Government Stock 2028 (VI); and

(ii)            4.00% Malta Government Stock 2043 (I).

The sum of money to be raised may be increased by an additional €150,000,000 in the event of oversubscription.

Members of the public who are interested to invest may apply for an amount up to a maximum of four hundred ninety-nine thousand, nine hundred euro (€499,900) per person in any one or in each of the two stocks on offer. Application forms can be made by one person or jointly with other persons. The applications for members of the public open from Monday, 20th February 2023 at 8.30 a.m. and close at 2.30 p.m. on Wednesday, 22nd February 2023, or earlier at the discretion of the Accountant General.

Applications from wholesale investors in the form of sealed bids (auction) open on Friday, 24th February 2023 at 8.30 a.m. and close at 12.00 p.m. (noon) (CET) of the same day, or earlier at the discretion of the Accountant General.

The price of each stock listed at (i) and (ii) above offered for subscription by members of the public shall be established on Thursday, 16th February 2023. The Accountant General shall be announcing the price for each stock, and these shall be published in the local newspapers as well as through a press release by the Department of Information (DOI).

The allotment results of each stock to applicants whose applications are in the form of sealed bids (auction) will be determined and announced two hours after the closing time of the auction.

Application forms may be obtained from and lodged at all members of the Malta Stock Exchange and other authorised investment service providers. Application forms may also be downloaded from the Treasury’s website www.treasury.gov.mt with effect from Friday, 17th February 2023.

More information on these stocks can be found in the Offering Circular which can be downloaded from the Treasury’s website as from Thursday, 9th February 2023.